Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt

Kuvay-ı Milliye

ATÇA'LI  MUHARİP  GAZİLER  :

 

MİRALAY  MEHMET  ŞEFİK  BEY

57.FIRKA ( TÜMEN ) KUMANDANI 

1917-1920 Tarihleri arasında 57. Tümen ve İzmir Güney Cephesi  Kumandanı olan Şefik Bey, Mondros Mütarekesi gereği İstanbul Hükümetinin kesin emrine rağmen Aydın’da  silah ve cephane dağıttırarak, Aydının ilk kurtarılışında fiilen kumandanlık yapmıştır.

            Egenin ünlü  zeybekleri olan,Yörük Ali ve Demirci Mehmet Efeleri, Galip Hoca (Celal Bayar) ile örgütleyerek   Kuva-yı Milliye teşkilatını kurup,ilk  Milli Mücadeleyi başlatmıştır. Bu kuvvetler düzenli ordu kuruluncaya kadar Yunan  ordusunun ilerlemesine mani olmuşlardır.

Bu tarihi gerçeği Yunanlı tarihçi Rodas  şöyle anlatmaktadır “Ege’nin Zeybekleri olmasaydı,Türk Nizam Ordusu karşımıza  çıkıncaya kadar Ankara yolunu  açar ,

Şimendifer hattının sonuna  erişir, Kemalistleri kağnıya mahkum eder,ciddi bir müdafaa ordusu kurulmasına mani olurduk” *

 

 

 GALİP HOCA (Mahmut Celâl BAYAR)  1883-1986, 

 

 Osmanlı Saruhan mebusu ,TBMM Manisa  milletvekili, Bakan,   Başbakan ve  3.Cumhurbaşkanı.

        

 Ege Bölgesi’nin Yunan işgaline ugramasından önce iktidarda bulunan ve

ülkenin tek hakimi konumundaki Ittihat ve Terakki Partisi’nin Izmir Katibi
sorumlusu olarak bölgede görev yapan Mahmut Celâl Bey yaptıgı faydalı
hizmetlerle, olumlu icraatlarla yörenin sivil-askerî bürokratlarının sevgi ve
saygısını kazandıgı gibi, bölge halkının da güvenini, begenisini de kazanmıştırBaşta Izmir olarak bölgenin işgale ugraması üzerine Celâl Bey, kazandıgı
sevgi, saygı ve güveni, deneyim ve birikimleri ile birleştirerek Milli direnme
bilincine dönüştürmüştür.  Galip Hoca, Reşad-ı Sani, Müdür, Müftü, gibi lakaplarla Ege’nin kasabalarında,köylerinde,daglarında,vadilerinde efelerle birleşerek cephe teşkilinde rol almış ve Milli Mücadeleyi başlatmıştır.
        Gelişen siyasal konjonktürde parlamenter olarak cephe gerisine çekilirken
de cephe ile ruhî, hissî birlikteligini koruyarak hem Mebusan Meclisi’nde hem de
TBMM’de cephenin işlevsel sesi olmayı sürdürmüştür. Bu baglamda Bayar, hem
işgal öncesi Izmir’de ve Ege’de, hem de işgal sırasında cephede ve cephe
gerisinde milli direniş bilincini yaymış, milli direniş hareketinin başlamasına,
uyum içinde devam etmesine emek vermiştir.**

 

 


Mahmut Esat Bozkurt (1892 -  1943)

Hukukçu, Milletvekili, Bakan

     Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından , TBMM 1. Dönem  İzmir milletvekili veTürkiye'de hukuki temellerinin atılmasında katkılarda bulunmuş bir devlet adamıdır.

    1892'de  Aydın-Kuşadası'nda doğdu. Babası Kuşadası'nın ileri gelen ailelerinden Hacımahmutoğulları'ndan Hasan Bey’dir. İki yıl İzmir İdadisi'nde okuduktan sonra, II. Abdülhamid yönetimine karşı mücadeleye katılan dayısı Ubeydullah Efendi ile birlikte İstanbul'a gitti.

     1911'de İstanbul Hukuk Mektebi'nden mezun olan Mahmut Esat Bozkurt, İsviçre'de Lozan ve Freiburg üniversitelerinde öğrenim gördü vekapitülasyonlar konusunda doktora yaptı. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinden sonra Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere yurda döndü ve Ege Bölgesi'nde Kuvay-ı Milliye teşkilatının içinde yer alarak, önemli yararlıklar gösterdi.***

-----------------------------------------------------------------------------

*Cemal KUTAY , Ege’nin Kurtuluşu ,İst.1980 – Boğaziçi Yayınları

**Burhanettin BİLMEZ ,Ege’de Milli Direniş Bilincinin Uyanmasında ve Milli Direniş Hareketinin Başlamas nda Celâl Bayar’ın Katkıları (Makale),Celal Bayar Üniversitesi -Manisa

***Tarık Ziya IŞITMAN, Mahmut Esat Bozkurt ( Hayatı ve Hatıraları), Güneş Basım ve Yayınevi, İzmir-1944

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redd-i İlhak Mitingi

 Paylaş


Bugün : 21
Dün : 44
Toplam : 230773www.aydinatca.com / Tüm Hakları Saklıdır ©