Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt

İlçe Teklifi (TBMM)

 

TBMM  TUTANAKLARI

 

 

 Dönem : 21                                                                    

 Yasama Yılı : 3

 

              T.B.M.M.   (S. Sayısı : 672)

 

Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak’ın, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/285)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/285 Esas Numaralı Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifim havale edildiği komisyonlarda kırk beş gün geçmesine rağmen görüşülmediği için İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasını saygılarımla arz ederim. 09.02.2001

                                                                                           Bekir Ongun               

                                                                        Aydın

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aydın İlinde Atça adı ile bir ilçe kurulmasına ilişkin Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte sunulmuştur.

Gereği için bilgilerinize arz ederiz.

 

                                                                                    Ali Uzunırmak                 Bekir Ongun

                                                                                    Aydın                               Aydın

 

 

BİR İLÇE KURULMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. – Ekli (1) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve merkezî Atça Kasabası merkez olmak üzere Aydın İlinde Atça adı ile bir ilçe kurulmuştur.

MADDE 2. – Bu Kanunla ilçede, merkezî idare tarafından oluşturulacak teşkilâta ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1. – Bu Kanunla kurulan ilçede, ilçe idare kurulu oluşturuluncaya kadar bu yerlerdeki adlî, idarî ve diğer işlemler eskiden bağlı olduğu il ve ilçenin idare kurulu tarafından yürütülür.

MADDE 3. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TEKLİFE EKLİ LİSTE

(1) SAYILI LİSTE

ATÇA İLÇESİNE BAĞLANACAK KÖY VE KASABALAR

             SIRA NO.                  BELDE ADI

    1-Demirhan  2-İncealan  3-Kılavuzlar  4-Uzunlar  5-Yağdere

 

 

Aydın Milletvekili Bekir Ongun'un, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/285) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/365)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(2/285) esas numaralı Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifim havale edildiği komisyonlarda kırkbeş gün geçmesine rağmen görüşülmediği için, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasını saygılarımla arz ederim.

 

                                                                                                                                Bekir Ongun

                                                                                                                                Aydın

BAŞKAN - Kim konuşacak efendim?...

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Eğer konuşmayacaklarsa biz konuşalım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Efendim, zatı âlinizden evvel Aydın Milletvekili Sayın Halit Dikmen Bey, 20 dakika arayla...

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Olur mu efendim?..

BAŞKAN - Yok efendim, saati de yazıyoruz, Halit Dikmen Bey saat 15.07'de, zatı âliniz de 15.29'da başvurmuş; ama, ben, size yerinizden söz vereceğim.

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - İstirham ederim... Yerimden 1 dakika konuşma olur mu efendim?.. Biz de ikinci kişi olarak konuşuruz.

BAŞKAN - Özür dilerim Sayın Başkanım, İçtüzüğü uygulayacaksam, 60 ıncı maddeye göre yerinizden söz vereceğim, maksat hasıl olacak; çünkü, sizden önce bir sayın milletvekili söz istemiş, çarem yok. Bana itimat ediyorsanız, saatini yazdım.

Buyurun Sayın Ongun.

BEKİR ONGUN (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Aydın'ın Atça Kasabasının ilçe olması konusunda, Aydın Milletvekili Sayın Ali Uzunırmak'la beraber verdiğimiz teklifin, 45 gün içerisinde komisyonda görüşülmemesi dolayısıyla, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre, doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili olarak söz almış bulunuyorum; bana söz verdiği için, Sayın Başkana teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri, Aydın'ın 17 ilçesinin yanında Atça, kasaba olarak, yol üzerinden geçenlerin ilçe zannettiği bir kasabamızdır. Atça'nın şehir mimarisi olarak özelliği güneş ışıkları şeklinde olmasıdır ve Paris'in bir örneğidir, bütün yollar parka açılır. Çileğiyle ünlü Atça, geçen hafta çilek festivali yapmıştır ve orada değerli milletvekillerimizle beraber Atça'nın ilçe olmaya ne kadar hevesli olduğunu ve hazır olduğunu görmüştük. Değerli milletvekillerimiz de, Denizli'den İzmir'e veya İzmir'den Denizli'ye doğru giderken, Atça'nın içerisinden geçtiğinde, Atçalı Kel Mehmet'in kasabası olan bu kasabanın ne kadar güzel olduğunu ve ilçe olmaya ne kadar hazır olduğunu görmektedirler. Nüfusu şu anda 10 000'dir. 2 000-2 500 nüfuslu diğer ilçelere baktığımızda, Atça, şu anda, ilçe olmaya hazır vaziyettedir.

Bu teklifimize Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerinin destek vereceğini umuyor, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.

Teşekkür ederim. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ongun.

Buyurun Sayın Uzunırmak.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bir Atçalı olarak, benim doğum yerim olan beldemin ilçe olması konusunda desteklerinizi istemeden önce, sizlere beldem hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum.

Atça, yıllarca öncesinde, belki birçok vatandaşımızın tekrarladığı "valii vilayet, hademei devlet, Atçalı Kel Mehmet" menkıbesindeki gibi, para bastırmış ve Aydın Vilayetinde hüküm sürmüş bir efenin beldesidir. Atça ilçe olmayı hak etmiş midir; böyle bir efeyi yetiştirmiş, para bastırmış bir belde, herhalde, Türkiye'de ilçe olmayı hak etmiş bir beldedir.

Tabiî ki, sadece Kel Mehmet'iyle değil, Atça, aynı zamanda, Yunan işgalinde, hepinizin bileceği gibi, Yunanlılar Türkiye'yi terk ederken, kendisine direnen beldeleri yakarak ülkeyi terk etmişlerdir ve işte Atça, o işgalde direndiği için, Yunanlılar tarafından yakılarak terk edilmiş bir beldedir.

Dolayısıyla, Yüzbaşı Abdi Bey, oradan geçerken, beldenin viranlığını görünce, oraya, Paris'te gördüğü Champs-Elysee's Meydanına çıkan caddeler misali, ortaya parkı yerleştirmiş ve bugün, sekizi de çam ağaçlarıyla kaplı olan sekiz caddenin parka çıktığı, hiçbir çıkmaz sokağı olmayan bir mimarî özelliğiyle ve bu yapı da korunarak şehirciliği devam ettirilen bir belde olarak, Atçamız, tabiî güzelliğini ve şehirciliğini ilçe olmayı hak etmiş nitelikleriyle devam ettirmektedir.

Kıymetli milletvekilleri, bugün, Çevre Bakanımızı ziyarete gittiğimizde, Atça'nın arıtma tesisinin olduğunu Sayın Bakanımız bilgi edinince, hayretlerini ifade etti. Bir beldede arıtma tesisine şahit olmak, Bakanımız tarafından takdirle karşılandı. Tabiî ki, Atça, arıtma tesisini de yapmıştı. Bunu, oradaki halk, oradaki kazançlarıyla, belediyenin gelirleriyle ve altyapısı sağlam olan bir yapının neticesinde tabiî ki, Atça bu noktaya geldi.

Kıymetli milletvekilleri, sanayi olarak da, bugün, Türkiye'ye jant imal eden, dünyaya jant ihraç eden bir fabrikamız da, Aydın'ın Atça'sında bulunmaktadır ve temelleri orada atılmıştır. Aynı zamanda, dışarıya, yurtdışına dişli ihraç eden Maksan Fabrikası ve tekstil konusunda, örme sanayii konusunda gelişmiş sanayi de vardır. Şunu bir Atçalı olarak övünerek ifade etmek istiyorum ki, Atça, bir ilçenin katma değerinden fazla katma değer yaratan bir beldedir.

İlçe olamayışımızın da tarihî sebepleri vardır. Nüfusumuz ve ekonomik potansiyelimiz ilçelerimizden daha çok olmasına rağmen, geçmişteki siyasî sebepler neticesinde Atça belde olmuş, Sultanhisarımız ilçe olmuştur. Sultanhisarımız da güzel bir ilçedir; ama, Atça, her türlü potansiyeliyle ilçe olmayı hak etmiştir.

Kıymetli milletvekilleri, bunu bir popülizm olarak görmek mümkün mü, mümkün değil mi; onu, tabiî ki, farklı değerlendirmek lazım. Bir milletvekili olarak, bugün, Türkiye'deki enflasyonun ve devletimizin içinde bulunduğu şartların, kamu finansmanının geldiği noktanın temelinde, elbette ki, kamu savurganlığı, kaynaklarımızın rantabl, fizibl değerlendirilemeyişi yatmaktadır diye düşünüyorum.

Ben, Atça'nın ilçe olmasını teklif eder ve canı gönülden dilerken, bir konuyu da Yüce Parlamentonun dikkatine sunmak istiyorum; çünkü, Türkiyemizin bu yönde şekillenmesinin temin edilmesi gerektiğine inanan bir milletvekiliyim. Türkiyemizde, kamu elinde 50 000 kamyon, 35 000 kamyonet, 20 000 otobüs, 20 000 minibüs, 95 000 otomobil, 11 000 diğer araçlar olmak üzere, toplam 231 000 araç bulunmaktadır. Halbuki, bu sayı, Almanya'da 15 000, Japonya'da 10 000, İngiltere'de 12 000'dir. Türkiye'de, sadece makam araç şoförlerine ödediğimiz para 600 trilyon liradır. Türkiye'de 294 gümrük, Almanya'da 60, Fransa'da 53 gümrük vardır. Kamunun elinde 19 özel uçak bulunmaktadır; Almanya'da 14, Kanada'da 17, Pakistan'da 7, Portekiz'de 4, Norveç'te 3, Yunanistan'da 1 uçak vardır. Devlet dairelerinin çoğunda uluslararası görüşmeye açık 162 000 telefon vardır, bunlar için, ayda 5 trilyon lira ödüyoruz. 2000 yılı bütçesinde 34 bakanlığın harcama tutarı, 75 katrilyon; bu, yıllık millî gelirimiz 124 katrilyonun yüzde 60'ına eşittir. Ankara'da bir büyük özel hastanede çalışan sayısı 650; SSK Dışkapı Hastanesinde çalışan sayısı 2 600. Türkiye, bir ayda 2 katrilyon vergi topluyor ve tamamını faize ödüyor. Yurt dışında 7 500 kişi devletten maaş alıyor; bunların 300'ü müşavir ve çoğu yabancı dil bilmiyor. 1999 yılında, harcıraha ayrılan para 100 milyon doları geçiyor. Bu şartlarda, ilçe tekliflerinin popülizmle örtüştüğü noktasında bir kanaat hâsıl olabilir.

Ben, Yüce Parlamentodan şunu istirham ediyorum: Bakanlıklarımızda çeşitli komisyonlar kurularak, Türkiye'de, nüfus, ekonomik potansiyel, ulaşım itibariyle ilçe olmayı hak etmiş beldelerin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bugün, hakikaten, nüfus olarak yönetilemeyecek şekle gelen birçok beldemiz bulunmaktadır.

İlçe olmayı hak etmiş beldelerin, mutlaka, çeşitli kriterlerle, yeniden değerlendirilmesinin ve vatandaşımıza hizmeti gerektiği şekilde ulaştırmanın gerekliliğine inanıyor; bu açıdan, teklifimize müspet bakılarak, vereceğiniz destekten dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Uzunırmak.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Başkan, Tüzükle ilgili herhalde, Atça'yla ilgili değil, değil mi?

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Atça'yla ilgili efendim; hem Tüzükle hem Atçay'la...

Efendim, mademki ilgi kuracağız, Tüzüğün 60 ıncı maddesine göre, izniniz olursa, kısa bir hususu arz edeceğim.

BAŞKAN - Estağfurullah, buyurun.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım, Aydın eski Milletvekili Muhammet Polat arkadaşımızın bu konulardaki çalışmalarını biliyoruz. Şimdi, tabiî, kendileri Genel Kurulda yok, seçilemediler. Parlamenterler olarak, ona olan vefa borcumuz dolayısıyla; bir.

Anayasanın malumu faziletleri, 80 inci maddesinde, bir milletvekilinin hangi bölgeden seçilmiş olursa olsun, tüm Türkiye'nin milletvekili  olduğu hususu bellidir. Dolayısıyla, kendimi, biraz da Aydın milletvekili sayıyorum. Atça'nın ilçe olması konusuna destek vereceğimi arz ve ifade ediyorum efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim.

Aydın Milletvekilimiz Sayın Ali Rıza Gönül, buyurun efendim.

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Kürsüden konuşabilir miyim?

BAŞKAN - Efendim, yerinizden söz vereceğim; sonra, Başkanım, İçtüzüğü uygulamıyorsun diye beni tenkit eder. Karşımda deneyimli bir Başkan var Sayın Gönül.

Buyurun efendim.

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınma önerisinin, tabiî ki lehinde konuşacağım ve düşüncelerimi de arz edeceğim.

Muhterem milletvekilleri, gerçekten Atça Kasabası, Türkiye'de ilçe yapılacak on tane kasaba tespitine gidilse, eminim ki, ilk beşin içinde yer alacak bir kasabadır.

Biraz evvel sayın milletvekilleri ekonomik, sosyal, ulaşım, haberleşme gibi değişik özelliklerini ve imkânlarını, altyapı hizmetlerini gayet güzel şekilde ifade ettiler; bunlara katılıyorum. Ayrıca, son iki yıldan beri fevkalade büyük hizmetler vermiş Belediye Başkanının önderliğinde Atça Kasabası ilçe olmayı çoktan hak etmiş bir kasabamızdır.

Yalnız, burada, geçen sefer yine İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınma konusunda çıkmış, Yüce Heyetinize bir konuyu arz etmiştim.

Bakınız, o gün bu kürsüden dedim ki, il ve ilçe olma, büyükşehir olma yolunda doğrudan gündeme alınma sayısı -İçtüzüğün 37 nci maddesine göre- tam 73. O tarihten bugüne, Umurlu Kasabasının ilçe olması, Ankara İline bağlı olarak Çayırhan'ın ilçe olması, Hatay'ın Uluçınar, Payas Kasabalarının ilçe olması ve İskenderun'un da il olması ve ayrıca İçel'in de Yenice, Gülek, Huzurkent'in ilçe olması ve Tarsus'un da il olarak yeniden yapılandırılması, il olması.

Değerli milletvekilleri, şimdi o günden bugüne İçtüzüğün 37 nci maddesine göre, 78 tane, gündeme giren il ve ilçe olma talepleri var; ama hepimiz biliyoruz ki, Umurlu 245 inci sırada ilçe olacak mı; olmayacak. Ben, bugüne kadar Parlamentoda, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre il ve ilçe olması gündeme girmiş bir ilçenin, bir kasabanın ne il olduğunu gördüm, ne de ilçe olduğunu gördüm, diğerleri de olmayacak. O gün, bu kürsüden yaptığım çağrıyı tekrar ediyorum, hükümete bir çağrıda bulunuyorum; gerek kişisel görüşümüz gerekse Doğru Yol Partisi olarak görüşümüz odur ki, Türkiye'de idarî yapılanma tekrar yeniden ele alınsın. Eğer, basında çıkan sözler, beyanlar doğruysa, haber doğruysa, kasaba hüviyetini kaybedecek olanlar kaybetsin, ilçe olacak kasabalar yeniden düzenlensin, il olacak ilçeler de yeniden düzenlensin. Hükümetin bir tasarrufu olarak gelmediği sürece, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre, ilçe olma, il olma taleplerinin gündeme girmesi bir anlam ifade etmiyor.

Onun için, bizim çağrımız, hükümetin bu meseleyi ciddî olarak ele almasıdır. Türkiye'deki yeni yapılanma açısından da buna gerek vardır, ihtiyaç vardır. O zaman, Atça da ilçemiz olur, Umurlu da olur ve yine hak eden, Bağarası ve Ortaklar gibi kasabalarımız ile Anadolu'da ilçe olmayı hak etmiş pek çok kasaba da ilçe olma hakkını kazanmış olur.

Onun için, bu talebimizi, bu çağrımızı tekrarlıyoruz. Hükümet bu meseleye bir an evvel el koymalıdır, mağduriyetler giderilmelidir, yeniden yapılanma için de, kasabalıların ilçe olma, ilçelilerin il olma özlemleri de tatmin edilmelidir diyorum.

Sayın Başkan teşekkür ediyorum, Yüce Heyetinize de saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim.

Aydın Milletvekili Sayın Halit Dikmen, buyurun efendim.

HALİT DİKMEN (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; efeleriyle ünlü Aydın İlinin Atça Beldesi, nüfusu 10 000 olup, doğup büyüdüğüm Nazilli'ye 10 kilometre, Sultanhisar'a da 6 kilometre uzaklıkta Aydın'ın en şirin beldelerinden biridir.

Beldenin şehir planlamasının güzel bir öyküsü vardır. Yüzbaşı Abdi Bey isminde bir şahıs, 1918'de şehir planlamacılığı konusunda Paris'te eğitim alıyor. 1923 yılında trenle Atça'dan geçerken, 5 Eylül 1922 tarihinde Yunanlıların yakıp yıkarak terk ettiği Atça'yı görüyor. Altı ay sonra Atça'ya gelip, dönemin belediye başkanıyla görüşüyor, Fen Memuru Hafız Beyle birlikte çalışıp, Paris'in imar planının bir eşini, dünyada ikincisi olmak üzere, Atça'da uyguluyor. 1923-1924'ten sonra gelen bütün belediye başkanları da, bu imar planına sadık kalıyor.

Atça Beldesi, 32 000 dönümlük arazisiyle de, bölgenin en büyük tarım alanına sahiptir; bu arazide polikültür tarım yapılmaktadır. Halkının yüzde 95'i ziraatla uğraşmaktadır. Üretilen ürünün millî ekonomiye katkısı 5 trilyon lira civarındadır. 1 endüstri meslek lisesi, 1 çok programlı lise, 4 ilköğretim okulu mevcuttur. Dolayısıyla, altyapısı hazır bu beldenin ilçe olmasını destekliyorum.

Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dikmen.

Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya; buyurun efendim.

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Aydın İli Atça Beldesinin ilçe olmasıyla ilgili sayın arkadaşlarımızın konuşmalarından sonra, ben de vaktinizi çok az almak üzere söz istedim.

1983'ten sonra Türkiye hızla kabuk değiştirip kalkınırken, tabiî, o dönemde, Aydın İlinde de belde olan birçok yer ilçe olmuştur. Bunların başında Köşk, Karpuzlu, Buharkent, İncirliova ve Didim'i göstermek mümkündür. Hâlâ potansiyelini koruyan Umurlu, Ortaklar, Bağarası gibi, Atçamız da, elbette ki, yeni bir idarî yapıya kavuşma hakkını elde etmiş bir yerleşim birimidir.

Avrupaî görüntüsüyle, eğitim ve kültür düzeyiyle, ekonomik potansiyeliyle, her türlü gelişmişliğiyle, Atça, elbette ki, bir ilçeyi taşıyacak durumdadır; ancak, ülkemizin bugünkü şartlarda, ekonomik sıkıntı çektiği konumda, tabiî, zamanı ve şartları iyi değerlendirmemiz gerekir. Esasen, burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir konu da, Nazilli'nin, 140 000 nüfusuyla, Türkiye'nin, bugüne kadar yaptığı illerin arasında, gecikmiş bir il olma hakkını da konuşmak gerekir. Atça Bucağımız, Nazilli'nin il olması cümlesi içerisinde, kesinlikle ilçeliğe kavuşacaktır; ona inanıyorum.

Esasında, yine, bir başka konu, ülkemizdeki idarî bölünmenin, herhalde, bir gün gelip ele alınması ihtiyacıdır. Bütün bu tartışmaları, bütün bu siyasî yarış olmaması gereken hareketleri sona erdirmek için, ülkemiz, yeni bir idarî bölüm haritası yaparak, bunu Anayasasına bağlamalıdır ve sonuna kadar da artık, illik, ilçelik konusu olmamalıdır.

Ben, arkadaşlarımızın, bu teklifi topyekûn destekleyeceklerine inanıyorum.

Söz verdiğiniz için teşekkür ediyor; saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim.

Sayın Ertuğrul Kumcuoğlu da iştirak ediyor mu efendim? Konuşacak mısınız? Eksik kalmayın diye söyledim.

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Aydın) - İştirak ediyorum. Konuşmayacağım efendim.

BAŞKAN - iştirak ediyorsunuz. Peki Sayın Kumcuoğlu.

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?

BAŞKAN - Atça'yla ilgili mi efendim?

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Evet Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurun.

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkan, muhterem eşimin Aydınlı olması sebebiyle (MHP sıralarından alkışlar) ve Aydın'da Ağrılı çok hemşerimin olması sebebiyle, Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın vermiş oldukları Atça Beldesinin ilçe olması konusundaki kanun teklifini desteklediğimi belirtmek istiyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim.

Sayın Yalçınbayır da söz istemiş.

Buyurun Sayın Yalçınbayır.

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugüne kadar, siyasîler tarafından 127 yerin il olması hususunda çalışmalar yapıldı, 500 küsur yerle ilgili ilçe olma teklifi verildi. Bunların maliyetlerini mutlaka dikkate almamız lazım.

Yine, siyasîlerin verdiği sözler nedeniyle, elli yıldır, Siverek il yapılamadı ve Siverekliler, her bir siyasî aleyhine, liderler aleyhine davalar açtı. Böylesine kriterden yoksun tekliflerin siyasete olan güveni azalttığını ifade etmek istiyorum.

Ben, kendi ilimdeki İnegöl'le ilgili de söylemiştim. O zaman demiştim ki "ben, kendi ilimde böyle söylemezsem samimî bulunmam." Bu tür tekliflerin siyasette zafiyet getirdiğini ifade ediyorum ve hükümetin kriterlerle ilgili çalışma yapmasını diliyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim.

EDİP ÖZGENÇ (İçel) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Özgenç, siz, ne münasebetle efendim?

EDİP ÖZGENÇ (İçel) - Sayın Başkanım, Türkiye'de, gerçekten, çok büyük ölçüde, ilçe durumunda olup da, kriter itibariyle il olması gereken birçok yerimiz var. Bunların içerisinde, tabiî, Nazilli'yi, Anamur'u, Tarsus'u, İskenderun'u, İnegöl'ü, Siverek'i saymak mümkün; ama, gerek nüfusu gerek coğrafî yapısı gerekse sosyal durumu itibariyle il olmaya hazır ve sadece kaymakamlığı kaldırıp yerine bir vali tayin etmek suretiyle gerçekleştirilmesi ve il yapılması kriter itibariyle müstahak ve ilçe idaresiyle idare edilmesi mümkün olmayan yerlerimiz mevcut.

Bu itibarla, birçok milletvekili arkadaşımız kendi bölgeleriyle ilgili, birçok ilçenin il yapılması konusunu ileri sürüyorlar. Hükümetimizin bu konuyu bir an evvel değerlendirmeye tabi tutup, hizmete en yakın birim olarak gördüğümüz...

BAŞKAN - Sayın Bostancıoğlu hükümet adına burada efendim.

EDİP ÖZGENÇ (İçel) - ...ilçelerin mutlaka il yapılması zarureti var. Bu konuyla ilgili olarak, bunu lüks olarak veya israf olarak görmek mümkün değil. Örneğin Tarsus, bu konuyla ilgili olarak 10 kuruş masraf yapmadan il olmaya mütenasip bir yerdir. Bu konunun bir an evvel hükümetimiz tarafından değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Mesele anlaşılmıştır. Teşekkür ederim. Sayın Bakan duydular.

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Yakın, size niye söz vereyim efendim? Vilayet mi değiştirdiniz?!.

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bir hususu belirtmek istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Efendim, efelik bakımından Aydın'a tabi olduğunuzu biliyorum.

Yerinizden, çok kısa olarak ne ifade edecekseniz; buyurun efendim.

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, bugün, IMF'nin kapısında, 15 milyar dolar için bütün bu sıkıntıları çeken Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milletvekilleri olarak; şu ana kadar, bu kadar fazla israftan dolayı bu noktaya gelmiş, popülist politikalardan dolayı bu noktaya gelmiş bir Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milletvekilleri olarak, saniyelerinin ve saatlerinin bu kadar büyük paraya mal olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinin, lütfen, daha fazla popülist politikalarla meşgul edilmemesini, tüm milletvekili arkadaşlarımdan özellikle istirham ediyorum.

Saygılar sunarım. (Alkışlar)

EDİP ÖZGENÇ (İçel) - Popülist politikayla ne ilgisi var istirham ediyorum... Bir ilçenin il olması için mücadele eden insanlar varsa...

BAŞKAN - Efendim, lütfen, meseleyi bitirelim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.

 

Not: Yukarıdaki kanun teklifi, 09.02.2001 tarihinde  TBMM  başkanlığına verilen bir önerge ile genel kurul gündemine  alınmış olup, 21. dönem 3. yasama yılı sonuna kadar  Genel Kurulda görüşülemediği için kadük (hükümsüz) olmuştur.

-----------------------------------------------------------------

Dönem:   24

 

Yasama Yılı :  2

 

Not: Yukarıdaki kanun teklifi ,  Plan ve Bütçe  ile  İçişleri Komisyonlarında görüşülmesi  için beklerken,24 dönem 2. yasama yılı sonuna kadar genel kurul gündemine  alınıp, Genel Kurulda görüşülemediği için kadük (hükümsüz) olmuştur.


Paylaş


Bugün : 18
Dün : 37
Toplam : 231857www.aydinatca.com / Tüm Hakları Saklıdır ©